Καλώς Ορίσατε στην Kaiser

Για την είσοδό σας στο site,
θα πρέπει να είστε άνω των 18 ετών.
ΕΙΜΑΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18
ΕΙΜΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ 18
Με την υποβολή αυτής της φόρμας, αποδέχεστε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και cookies της ιστοσελίδας της Kaiser. Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε την σχετική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookies

ΚΕΡΔΙΣΕ ΕΝΑ ULTIMATE ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ! 

Όροι διαγωνισμού KAISER ULTIMATE AFTER WORK TRIP

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η «Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε.» (εφεξής ο «Διοργανωτής») με έδρα το Βαθύ Αυλίδας, 70ο χλμ Αθηνών – Λαμίας ΤΚ 32009 Ριτσώνα Εύβοιας, ΑΦΜ: 999188717, ΔΟΥ: Χαλκίδας (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «KAISER ULTIMATE AFTER WORK TRIP», (εφεξής ο «Διαγωνισμός). Η εταιρία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Mc Victor & Hamilton S.A. (εφεξής για συντομία «ο Τεχνικός Ανάδοχος») που εδρεύει στην Αγρινίου 3, Χαλάνδρι Αθήνα, με Α.Φ.Μ. 999509660, θα αναλάβει να υλοποιήσει τεχνικά και να εκτελέσει το Διαγωνισμό για λογαριασμό του Διοργανωτή.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους. Εξυπακούεται δε ότι εξαιρούνται της συμμετοχής στο διαγωνισμό οι εργαζόμενοι της ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑΣ, των οποίων η τυχόν συμβολή στην εν λόγω ενέργεια θα θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνο στο πλαίσιο της διεκπεραίωσης των απαιτούμενων πράξεων για την ομαλή διεξαγωγή της. Εξαιρούνται επίσης, οι συνεργαζόμενες εταιρείες που συνέβαλαν στη διαδικασία υλοποίησης της ενέργειας και οι υπάλληλοί τους. Επιπλέον, εξαιρούνται τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα, ο κάτωθι Συμβολαιογράφος και το προσωπικό του, καθώς και οι σύζυγοι όλων των ανωτέρω προσώπων και των συγγενών τους εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τον β΄ βαθμό σε ευθεία ή πλάγια γραμμή.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία του Διοργανωτή, (β) οι εργαζόμενοι στην εταιρεία του Τεχνικού Ανάδοχου, (γ) οι συγγενείς (α΄ και β΄ βαθμού) και οι σύζυγοι με τους ανωτέρω υπό (α), (β). Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη. 

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί μεταξύ των ημερομηνιών 9/03/2017 (εφεξής η «Έναρξη του Διαγωνισμού») και της 20/07/2017 (εφεξής η «Λήξη του Διαγωνισμού»).  Ο Διαγωνισμός και η συμπλήρωση των στοιχείων των συμμετεχόντων (εφεξής τα «Δεδομένα Εγγραφής») θα διεξαχθεί σε επιλεγμένα σημεία επιτόπιας κατανάλωσης όπου Θα υπάρχει σχετικό έντυπο που θα μοιράζεται με κλασσικές προωθητικές ενέργειες ως αυτές πραγματοποιούνται σε σημεία πώλησης των προϊόντων του Διοργανωτή. Η διαδικασία εγγραφής θα γίνεται μέσω του σχετικού εντύπου και η κλήρωση για την ανάδειξη του νικητή και τριών (3) αναπληρωματικών θα γίνει την Τρίτη 5/09/2017 παρουσία συμβολαιογράφου. Τα «Δεδομένα Εγγραφής», όπως αυτά έχουν συμπληρωθεί από τους ιδίους τους Συμμετέχοντες θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό. Ως έγκυρη συμμετοχή ορίζεται η διαδικασία του όρου 4.

Ο κάθε Συμμετέχων στον Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του και τη συναίνεση συμμετοχής του στην άνω προωθητική ενέργεια («Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια της παρούσας προωθητικής ενέργειας. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του χρήστη θεωρείται ο ίδιος ο χρήστης. Επίσης ορίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών, καθώς και να είναι κάτοχοι αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, την οποία υποχρεούνται να υποδείξουν για την παραλαβή και αξιοποίηση των δώρων προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία.

Για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν είναι απαραίτητη η αγορά του προϊόντος. Όποιος καταναλωτής το επιθυμεί μπορεί να λάβει μέρος στον Διαγωνισμό, επικοινωνώντας με τα γραφεία του Τεχνικού Αναδόχου, οδός Αγρινίου 3, Χαλάνδρι, τηλέφωνο 2106898492.

5. Δώρο. Το Δώρο είναι ένα τριήμερο ταξίδι 2 ατόμων στα Πήλιο θα γίνει το τριήμερο 3/11/2017 – 5/11/2017. Το πρόγραμμα και οι παροχές του τριημέρου θα γνωστοποιηθούν στον νικητή πριν την αναχώρηση του και τεκμηριώνεται η αποδοχή τους με την παραλαβή του δώρου. Το δώρο είναι συγκεκριμένο, προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται στην κατάσταση στην οποία αυτό έχει και ευρίσκεται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι του Διοργανωτή και του Τεχνικού Αναδόχου. Επίσης  ο Διοργανωτής και ο Τεχνικός Ανάδοχος δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το δώρο ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο νικητής κατά την συμμετοχή του στο ταξίδι φέρει αποκλειστική ευθύνη για το άτομο του περί τρίτων και ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τις συνέπειες των κινήσεων και συμπεριφοράς αυτού. Επίσης, ο Διοργανωτής και ο Τεχνικός Ανάδοχος δε φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια προσωπικών αντικειμένων του νικητή . 

Η ενημέρωση των συμμετεχόντων για τις διαδικασίες και παροχές του ταξιδιού θα γίνει σε προσωπική επικοινωνία και ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτές τις διαδικασίες και παροχές προς τους συμμετέχοντες, εξασφαλίζοντας την σχετική ενημέρωση αυτών. O δικαιούχος θα πρέπει επίσης να αποστείλει ταχυδρομικώς ή με φαξ ή με e-mail αντίγραφο της σχετικής ταυτότητας ή διαβατηρίου στον Τεχνικό Ανάδοχο ή στον Διοργανωτή, όταν ζητηθεί.


6. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή για εύλογη αιτία υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή με δημοσίευση στον τύπο ή με άλλον επικοινωνιακά πρόσφορο τρόπο. Ως ημερομηνία ισχύος της τροποποίησης αυτής θα θεωρείται η ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

7. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Η διαδικασία ανάδειξης των νικητών θα γίνει στα γραφεία του Τεχνικού Αναδόχου παρουσία συμβολαιογράφου με τη χρήση κληρωτίδας την Τρίτη 5/09/2017. Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, ο Τεχνικός Ανάδοχος όχι μόνο εγγυάται το αδιάβλητο της εν λόγω διαδικασίας και για τους δύο τρόπους κλήρωσης, αλλά και ευθύνεται αποκλειστικά, τόσο έναντι κάθε τρίτου, όσο και έναντι του Διοργανωτή, για κάθε ενδεχόμενη παραβίασή της και εν γένει παρατυπία. 

8. Ενημέρωση για την κατακύρωση. Η ενημέρωση του νικητή θα γίνει με προσωπική ενημέρωση από τον Τεχνικό Ανάδοχο στα στοιχεία που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή, καθώς και με ανάρτηση στο διαδίκτυο στον ιστότοπο www.kaiser.gr (εφεξής ο Διαδικτυακός Τόπος) και στη σελίδα της Kaiser στο Facebook (www.facebook.com/kaisergreece), που θα πραγματοποιηθεί από την εταιρεία Sheepfish ΕΠΕ. 

9. Άρνηση αποδοχής του Δώρου. Σε περίπτωση που o νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή η συμμετοχή του κριθεί άκυρη, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου. Το ίδιο αποτέλεσμα θα ισχύει και στην περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού είναι ανήλικος.


Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω:  (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 ανωτέρω, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα του Διοργανωτή ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα του διοργανωτή, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και (δ) το υλικό που υπέβαλε ο Συμμετέχων δεν προσβάλλει τα χρηστά ήθη.

10. Προβολή - Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Με τη συμμετοχή τους οι νικητές παρέχουν τη ρητή συγκατάθεσή τους στο Διοργανωτή για την προβολή του Διαγωνισμού και του νικητή στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και τα ΜΜΕ ή το Internet. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσει εις εαυτόν το δικαίωμα να δημοσιεύσει και χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς σκοπούς το όνομα του νικητή, η δε συμμετοχή στο Διαγωνισμό ερμηνεύεται και ως ρητή συναίνεσή του και εκχώρηση των σχετικών πνευματικών του δικαιωμάτων αζημίως. Κατά την παράδοση του δώρου ο Διοργανωτής δικαιούται να ζητήσει από τον νικητή την υπογραφή σχετικής δήλωσης συναίνεσης. Όλα τα σχόλια, οι εικόνες (visuals), τα video και κάθε είδους υλικό που ανεβαίνει στο διαδίκτυο και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας από οποιονδήποτε χρήστη με αφορμή τον παρόντα διαγωνισμό δεν απηχεί και δεν εκφράζει τις θέσεις και τις επιχειρηματικές αρχές του Διοργανωτή, του Τεχνικού Αναδόχου, των υπαλλήλων τους ή οποιασδήποτε άλλης αδερφής εταιρίας. Ο Διοργανωτής δεν υποστηρίζει ούτε εγγυάται την ακρίβεια οποιασδήποτε δήλωσης που γίνεται με αφορμή το διαγωνισμό, δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των φωτογραφιών και video και δε συνυπογράφει το περιεχόμενό τους. Με επιφύλαξη των παραπάνω οριζόμενων, άρνηση του νικητή να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί τον Διοργανωτή να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει.

11. Προσωπικά Δεδομένα Με τη συμπλήρωση και υποβολή των προσωπικών δεδομένων του, κάθε Συμμετέχων συναινεί ρητώς, κατά την έννοια του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει, όπως τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιηθούν είτε από τον ίδιο το Διοργανωτή είτε από τον Τεχνικό Ανάδοχο μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων αποκλειστικά και μόνο τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και όσον αφορά στους νικητές και για την παράδοση των δώρων. Το σχετικό αρχείο θα τηρείται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 όπως ισχύει και κάθε Συμμετέχων έχει δικαίωμα πρόσβασης, τροποποίησης και αντίρρησης σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν, τα οποία μπορεί να τροποποιήσει επικοινωνώντας με τον Διοργανωτή μέσω σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας επικοινωνίας στο info@kaiserbeer.gr .

12. Πληροφορίες – Παράπονα. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα στο info@kaiserbeer.gr

13. Ευθύνη Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή και του Τεχνικού Αναδόχου και της υπηρεσίας λήψης και αποστολής μηνυμάτων. Ο Διοργανωτής και ο Τεχνικός Ανάδοχος δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου τους (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη λειτουργίας του διαδικτύου ή της συγκεκριμένη ιστοσελίδας, υπερφόρτωσης του συστήματος, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη ορθός τρόπος απάντησης) ή από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα ηλεκτρονικά μηνύματα καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων. 

14. Δημοσιότητα Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Μαρίνα Σταυριανού του Χρήστου (Οδός Θεμιστοκλέους αρ 23-25, τηλ 210 3817009) και έχουν αναρτηθεί στο Διαδικτυακό Τόπο. Οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό ή τρίτος δικαιούται με έξοδά του να λαμβάνει ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως αυτοί είναι κατατεθειμένοι στην ανωτέρω Συμβολαιογράφο.

15. Αποκλεισμός νικητή. Ο νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της αξιοποίησης του δώρου, μπορεί να  αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: 

α. σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις και δεν υπογράψει σχετική δήλωση. 

β. σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους όρους του παρόντος, σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές. 

γ. σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή μετά από την κλήρωση δεν καταστεί δυνατή εντός 4 ημερών από την ημέρα της κλήρωσης. 

δ. σε  περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερημένα πέραν των τεσσάρων ημερών στην αξιοποίηση του δώρου.

ε. Σε κάθε περίπτωση  αποκλεισμού της συμμετοχής ενός νικητή το δικαίωμά του στο δώρο το αποκτά ο αμέσως επόμενος επιλαχών κατά χρονική σειρά ανάδειξης του.

16. Περιορισμός συμβατικής ευθύνης. Ο Διοργανωτής και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη της δεν φέρουν ευθύνη, στον βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με τη  πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση του Διοργανωτή  και του Τεχνικού Αναδόχου παύει να υφίσταται. Ο Διοργανωτής δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

17. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων παραιτούμενου του συμμετέχοντος από την προσβολή της εγκυρότητας των παρόντων Γενικών Όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.

18. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.